خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
نیاز سنجی نرم افزار
چه نرم افزاری نیاز دارید؟ثبت نظر
درباره ما

گروه نرم افزاری جاوید با هدف توسعه سیستم های نرم افزاری در حوزه های مختلف مالی ، اداری و تولیدی در بخش های دولتی ، خصوصی و کلیه کسب و کارها و اصناف ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را متمرکز نموده است. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از بدو شکل‌گیری خود بر آن بوده که ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮی از ﺗـﻮان ﻋﻤﻠـﯽ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼـﯿﻦ ضمن دستیابی به ﺷﻨﺎﺧﺖ صحیح از ﻧﯿﺎزﻫﺎی خریداران و با بهره‌گیری از دانش و روش های کارآمد ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎرﺑﺮدی ، ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ را در اﺧﺘﯿﺎر خریداران ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.گروه نرم افزاری جاوید راه حصول به اهداف تعیین شده را در پرتو رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی دانسته و رمز موفقیت و حضور قدرتمند خود در بازار و نیز قرار داشتن در زمره پیشتازان صنعت فن آوری اطلاعات را ناشی از وفاداری به ارزش های سازمانی می داند.